top of page
ts-pattern-banner.png

Att starta en Trainstation i din kommun  –  receptet för att lyckas
 

Handledare som inspirerar:

Rekrytera personer som förenar “digitalt nörderi" med mänskligt hjärta. Människor som drivs av att skapa förändring och rusta andra i den. 

Utrustning som utvecklar:

Trainstation innebär toppmodern utrustning och material för alla att använda. Detta är en viktig del i en demokratisering – att tillgängliggöra lika förutsättningar för alla, oavsett bakgrund. eller förmåga.

En fysisk plats:

Etablera en geografiskt välplacerad lokal med en genomtänkt gestaltning. Skapa en välkomnande miljö som är tillgänglighetsanspassad.

Pedagogik som lägger grunden för livslångt lärande:

Trainstations lockande och lättanvända pedagogik uppmuntrar till engagemang, att lämna komfortzoner, testa nytt och att få känna att man kan. 

Vi hjälper dig hela vägen

Vi ger er stöd att etablera en öppen mötesplats, en hubb för utveckling, innovation, lärande och nätverkande över gränser och med ett relevant digitalt utbud. Ni får en tidplan, en tydlig process och en etableringsledare. Vi har rutinerna framtagna och testade processer för en planerad uppstart av hela verksamheten

Tillsammans inventerar vi vilka utmaningar som finns och skapar en plan för hur de ska mötas. Vi definierar vilken typ av anläggning som passar i er kommuns behov, Trainstations koncept fungerar för flera olika mål- och åldersgrupper. Är det barn- och ungdomar som ska inspireras? Vill ni bli bättre på att hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden? Behöver era skolor stöd? Vi adresserar och prioriterar det som behövs.

En fysisk plats

Bygga upp och inreda

Vi erbjuder stöd med lokaletablering, inredning och inköpslista. Alltså, allt du behöver för att komma igång.
Att komma till Trainstation ska kännas välkomnande och ge inspiration att skapa. Trainstations koncepthandbok innehåller tydliga riktlinjer, för såväl disposition, planlösning, tillgänglighetsanpassning och ergonomi, som för färgsättning och möblering.

Handledare som inspirerar

Rekrytera och kompetensutveckla

En framgångsfaktor är rekrytering och utbildning av den personal som arbetar på Trainstation. Vi har tydliga rekryteringsprofiler att utgå ifrån, ofta är vi även med i rekryteringsprocessen.

När era medarbetare finns på plats ingår material och pedagogik för deras utbildning. Ett erbjudande om utbildning och kompetensutveckling av personal ingår också.

För 13 kurser finns ett grundutbud som gör att alla efter en till tre timmars introduktion själva kan förstå och även handleda besökare i dessa kurser. Det gör att även timanställda och volontärer snabbt kan komma ombord och bidra i verksamheten

För handledarna, Trainers, finns Trainer App, en personlig app som hjälper dem att bli en bra handledare. 

Social Impact Report 

Med hjälp av Trainstations plattformar är det möjligt att följa utvecklingen av verksamheten. Varje månad erbjuder vi en rapport som visar besöksstatistik uppdelat på till exempel kön och ålder.

Besökarna själva får också möjlighet att följa sin egen utveckling genom att de ser vad de har skapat i sin portfolio. De kan även se hur många gånger de besöker Trainstation över tid och följa sin egen progression.

Utrustning som utvecklar

Köpa in utrustning

Vi stödjer er i inköp av den utrustning och programvara som behövs, så att alla besökare kan navigera och dra nytta av tekniska framsteg såsom AI, virtuella miljöer och additiv tillverkning. Ni får tillgång till genomarbetade och utförliga inköpslistor för både utrustning och det material som behövs för att etablera den anläggning som passar kommunens behov. Rekommendationerna bygger på vad som behövs för att driva de olika kurser ni önskar prioritera.

En metodik som får människor att känna sig värdefulla:

En beprövad metod

Vår djupt genomarbetade och beforskade metodik har som mål att utveckla hela människan. Från självbild, mod och inre driv till rena värdeskapande färdigheter. Den metodiken genomsyrar hela verksamheten. Varje gång en besökare går hem från Trainstation ska det vara med känslan:

Jag kan!
Jag vågar!
Jag är!

Pedagogik som lägger grunden för ett livslångt lärande:

Pedagogiska principer

Människan är en lärande varelse. Redan med våra första andetag påbörjas ett livslångt utforskande lärande, byggt på individens nyfikenhet. Ett lärande som tyvärr ofta får sig en törn senare i livet.

Vår fria roll har gett oss möjligheten att börja utforma vår pedagogik baserad på modern neurovetenskap och kognitiv beteendeforskning.


Kärnan i vår metod ligger i att ”lära genom att göra” och “självregisserat lärande” Grunden är en ”top–down”-pedagogik som betyder att man visar helheten förs,t så att varje person som lär blir nyfiken och entusiastisk inför vad den själv kan åstadkomma. Våra besökare ska snabbt ha sitt första lyckade resultat framför sig för att sedan arbeta sig ner på djupet i sitt lärande.

Säkra och användarvänliga system

Våra kurser och plattformar

Kurserna i plattformen Learn är ett viktigt nav i verksamheten.

Vår utgångspunkt är att man med digitalisering kan förstärka och växla upp det livslånga lärandet. Den digitala världen erbjuder snabbare och kortare feedback-cykler, kraftfulla verktyg och ett billigt tillgängliggörande av bra pedagogik. Det är oftast ofarligt att göra fel i den digitala världen, vilket uppmuntrar till fler försök. Detta är en central del av att motivera till lärande.

Vi har idag kurser inom 17 olika områden och vår plattform är GDPR- och KLASSA-säkrad för utveckling av besökare och mätning av resultat.

Bli del i en större gemenskap

Vår övertygelse är att vi tillsammans genom samverkan kan utbyta lärdomar i de stora samhällsutmaningarna som utanförskap innebär. Ni blir del av våra nätverk och communities där ni får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra.

 

Fortbildning. Var tredje vecka möts våra handledare på de olika hubbarna för att dela erfarenheter och lära nytt inom ett för detta tillfälle utvalt område

Tips & Trix. Varannan vecka möts de tekniskt ansvariga för att utbyta erfarenheter kring utrustning, programvara för att öka nöjdheten hos besökarna 

Ledarforum. En gång i månaden möts verksamhetscheferna för att dela erfarenheter kring respektive verksamhets mål. Det kan handla om platsmarknadsföring, att nå ut i närområdet och orten, schemaläggning för att balansera resurser med behov, eller annat kopplat till vad någon av våra hubbar specifikt erbjuder för att möta behoven just där. 

Skapa uppmärksamhet och identitet

Trainstation ska vara en välbesökt anläggning som skapar växande för besökarna, det gäller att nå ut. I vårt koncept finns dessa viktiga delar för kommunikation:

Branding, en central del av marknadsföring och kommunikation av Trainstation som handlar om att bygga och vårda identiteten, värderingarna och de upplevelser som besökarna får. Detta för att skapa en stark, igenkännbar och positiv position i kommunen.

 

Kommunikationsplattform, en grundmall som er kommun kan utgå ifrån. Den innehåller definierade målgrupper och kanaler, med förslag på budskap och tonläge

 

Platsmarknadsföring, mallar och tips för hur man når ut i sitt fysiska närområde, såsom skolor eller föreningsliv.

bottom of page